"Instead of training children to meet the expectations of adults, we should be training adults to meet the psychological, emotional and developmental needs of children."

- Zoe Tolman
 

De opleiding tot OBIC ouderbegeleider wordt gegeven in samenwerking met Forta Opleidingen


U kunt zich inschrijven voor deze geaccrediteerde opleiding (NIP, NVO en SKJ) via de website van Forta Opleidingen.

Opleiding OBIC ouderbegeleiding

Een betere jeugd, begint bij de ouders

Loop jij als jeugdzorgprofessional, werkend met gezinnen, ook vaak tegen de volgende uitdagingen en moeilijkheden aan?

• Dat de nadruk in een gezinsgesprek snel op het kind ligt, terwijl de problemen van het kind in veel gevallen samenhangen met moeilijkheden in het gezin? Dat het probleem eerder een soort symptoom is van de meer onderliggende en soms onbesproken problemen in een gezin?
• Dat ouders vaak gestuurd worden door bepaalde gevoelens, patronen en vluchtmechanismen, maar dat het lastig kan zijn deze ter sprake te brengen? En dat het moeilijk kan zijn om ouders mee te nemen in hun eigen groeiproces?

Wat is OBIC ouderbegeleiding?

OBIC ouderbegeleiding is een vorm van gezinsbegeleiding die de ouders centraal stelt en de ouders helpt om de oorsprong van gedragsproblemen te doorgronden en te veranderen. De invloed van de ervaringen uit hun eigen jeugd en hoe bepaalde gevoelens en patronen worden doorgegeven van generatie op generatie worden onderzocht. Vanuit daar wordt toegewerkt naar verschillende opvoedvaardigheden op maat, waarin de ouders worden gecoacht. Doel is om ouders te helpen zich bewust te worden wanneer ze reageren vanuit oude patronen. Tevens om ze vaardigheden mee te geven zodat ze niet alleen voor zichzelf een betere emotieregulatie aanleren, maar ook beter kunnen aansluiten bij de behoeftes van hun kind(-eren) Met OBIC ouderbegeleiding kan probleemgedrag worden verholpen èn voorkomen.

De basisopleiding tot OBIC ouderbegeleider is 3 dagen en omvat de stappen 1, 2, 3 en 4.
De vervolgopleiding OBIC ouderbegeleiding is ook drie dagen en omvat de stappen 5, 6 en 7.

Voor meer informatie over de stappen, zie het kopje, voor ouders.

Kosten per traject van drie dagen: 595,00
Inclusief koffie / thee en digitale reader, exclusief boeken en maaltijden

Accreditatie
Aanvraag voor SKJ punten/NVO-NIP

Duur
25 uur

Certificaat
Minimaal 90% aanwezig en afgerond met een goed

Vorm
Klassikaal

Toetsing
Praktijkopdracht, casuïstiek, onderzoek en een toets

Aantal deelnemers
Minimaal 8 en maximaal 15 deelnemers

Locatie
OBIC onderzoekt met Forta Opleidingen de mogelijkheden om de opleiding te laten faciliteren. Als er voldoende aanmeldingen zijn kan een groep worden gestart.

Een uniek programma

Het OBIC ouderbegeleidingstraject is uniek in zijn soort, omdat het verschillende invalshoeken uit de psychologie combineert met opvoedvaardigheden op maat. Bij OBIC wordt gebruik gemaakt van een persoonlijke aanpak, verschillende tools en methoden. Zowel therapeutisch als praktisch, ervaringsgericht als doelgericht (SMART). Tot slot zien we grote waarde in de structuur van de 7 stappen, wegens de stapsgewijze opbouw, goede aansluiting en houvast. Dit geldt voor zowel het gezin als voor de OBIC begeleider.

Inhoud opleiding

De opleiding is met name ervaringsgericht. Voor het goed kunnen overbrengen van het OBIC begeleidingstraject aan ouders, is het essentieel dat de cursisten de oefeningen ook zelf hebben ervaren. Daarnaast zullen cursisten ervaring opdoen in het coachen van medecursisten en het bespreken van casuïstiek. De theoretische achtergrond bestaat uit het bestuderen van het cursusmateriaal en literatuuronderzoek.

De cursus is erop gericht om praktische handvatten aan te leren die je kunt gebruiken in de begeleiding van ouders. Er is kennisoverdracht die je kunt gebruiken voor psycho-educatie aan ouders. Je leert coachingvaardigheden die het je gemakkelijker maken om een veilig klimaat te scheppen in de gezinsbegeleiding. Tevens leer je je eigen overdracht en tegenoverdracht naar ouders te herkennen.

Onderwerpen

• Intake
• Werkrelatie
• Verbanden en relaties leggen
• Psychodynamiek vanuit de schematherapie: trauma, coping, het gekwetste kind etc.
• Familieboom (genogram), relaties en eigenschappen binnen verschillende generaties
• Relatie ouders, opgroeien en de rol daarvan in relaties
• Kernkwadranten, uitdaging / allergie
• G-schema’s, van trigger naar oorzaak
• Spiegelen
• Zorgen voor behoeftes
• Innerlijk kind
• Overdracht en tegenoverdracht
• Conflicten oplossen
• Behoeftes van kinderen en opvoedvaardigheden

Leerdoelen

• Kunnen inschatten bij welk gezin het OBIC traject geschikt is
• Een intake kunnen afnemen
• Inzicht krijgen in de psychodynamiek van ouders. Hoe bepaalde onderliggende gevoelens uit het verleden en het gezin van herkomst de reactie in het moment, op zowel de andere ouder als het kind kunnen bepalen. Dit kenbaar kunnen maken aan de ouders.
• Leren wat belangrijk is voor de therapeutische relatie
• Herkennen vanuit welke behoeftes een kind bepaald probleemgedrag laat zien
• Experimentele technieken kunnen toepassen, zoals verschillende visualisatieoefeningen.
• Cognitieve technieken toepassen zoals middels een G-schema en 5 vragen model.
• Gedragspatronen doorbreken aan de hand van SMART doelen.
• Orthopedagogische kennis
• Herkennen van eigen behoeftes, pijnpunten / schema’s en aangeleerde omgangsvormen. Herkennen wanneer deze een rol spelen in de begeleidingsrelatie.
• Psychodynamische kennis kunnen overbrengen, zoals de werking van schema’s en beschermingsmechanismen (copings)